KOINCYDENCJA | instalacja multimedialna

22.10.2020, 18.30

KOINCYDENCJA | instalacja multimedialna / Випадковість | мультимедійна інсталяція 

WSTĘP WOLNY

Yuliia Andriichuk, Patryk Lichota / Юлія Андрійчук, Патрик Ліхота

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją fotograficzną wydarzenia: https://drive.google.com/drive/folders/1TZSaVm6Cx6MEu-6EqZsrkJ7LkDE4y_Xl?usp=sharing, a tym którzy chcą, aby dźwięki, obrazy i technologia przeniosły ich do świata na styku kultury polskiej i ukraińskiej proponujemy obejrzenie instalacji w przestrzeni VRhttp://koincydencja.glitch.me

Ukraińsko-polskie małżeństwo artystów młodego pokolenia mieszkające w Poznaniu – Yuliia Andriichuk i Patryk Lichota – stworzą w Teatrze Polskim w Poznaniu instalację multimedialną. Dźwięki, obrazy i technologia przeniosą nas do świata na styku kultury polskiej i ukraińskiej, pozwalając zobaczyć (i usłyszeć) to, co kulturowo nas łączy i odróżnia, jak i to, co jest nam bliskie i dalekie.

Społeczność ukraińska bardzo wyraźnie zarysowała swoją obecność w Polsce. Jednocześnie jest to społeczność tylko pozornie skonsolidowana, która tworzy rodzaj diaspory w sposób szczątkowy. WSPÓŁWYSTĘPUJE. Jest czujna wobec siebie, obserwuje się i porównuje, identyfikuje się nieco z obowiązku, urzędniczego nadania. Jest tranzycyjna, chwilowo przemieszkuje w Polsce, by wysyłać pieniądze, znieść różnice ekonomiczne, wrócić do ojczyzny. ALBO, nigdy już nie wróci, wypiera i absorbuje jednocześnie, jest obcym pośród swoich. Instalacja „Koincydencja” pokazuje te relacje w sposób niedosłowny, raczej jako metafory napięć międzykulturowych relacji, gier, zderzeń, nieprzenikalności i autonomii. Pojęcie narodu – choćby w migotliwej definicji – zostaje wydestylowane do niemal fizykalnego laboratorium i gabinetu osobliwości. ZBIEŻNOŚĆ ta nie jest wyjątkowa na tle globalnych procesów migracyjnych, ale stwarza polskiemu społeczeństwu warunki do obserwacji swojej (już nie całkowicie) monokultury.

Yuliia Andriichuk i Patryk Lichota

Українсько-польське подружжя митців молодого покоління, які мешкають у Познані – Юлія Андрійчук і Патрик Ліхота – створять в Польському театрі у Познані мультимедійну інсталяцію. Звуки, образи і технології перенесуть нас у світ на стику культур, дозволяючи побачити (і почути) те, що об’єднує і відрізняє нас культурно, як і те, що близьке і далеке нам.

Українська спільнота дуже виразно окреслила свою присутність в Польщі. Водночас, це спільнота лище напозір консолідована, що творить певний тип діаспори залишковим способом. СПІВВИСТУПАЄ. Чутлива стосовно себе, спостерігає за собою і порівнює, ідентифікує себе, певною мірою, через обов’язок, урядовий порядок. Вона є транзитною, тимчасово проживає в Польщі, щоб надіслати гроші, витримати економічні відмінності, повернутися в батьківщину. АБО, ніколи вже не повернеться, відштовхує і вбирає водночас, є чужим серед своїх. Інсталяція «Випадковість» показує ці стосунки недослівно, радше як метафори напруг міжкультурних стосунків, ігор, зіткнень, непроникностей і автономій. Поняття нації – хоча б у фрагментарному визначенні – залишається дистильованим до майже фізичної лабораторії і кунсткамери. Ця КОНВЕРГЕНЦІЯ не виняткова на тлі глобальних міграційних процесів, але створює польському суспільству умови для дослідження своєї (вже не цілком) монокультури.

Юлія Андрійчук і Патрик Ліхота

PARTNERZY:

Galeria zdjęć